fbpx

Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu

WhatsApp Group Join Now
Rate this post

Looking for Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu along with Video song on Youtube! Here is the right Choice.

Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu Video Song on Youtube

Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu

హనుమాన్ చాలీసా

దోహా
శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి ।
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ॥
బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార ।
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ॥

ధ్యానం
గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ ।
రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే-(అ)నిలాత్మజమ్ ॥
యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ ।
భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ॥

చౌపాఈ
జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర ।
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర ॥ 1 ॥

రామదూత అతులిత బలధామా ।
అంజని పుత్ర పవనసుత నామా ॥ 2 ॥

మహావీర విక్రమ బజరంగీ ।
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ॥3 ॥

కంచన వరణ విరాజ సువేశా ।
కానన కుండల కుంచిత కేశా ॥ 4 ॥

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై ।
కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై ॥ 5॥

శంకర సువన కేసరీ నందన ।
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన ॥ 6 ॥

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర ।
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర ॥ 7 ॥

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా ।
రామలఖన సీతా మన బసియా ॥ 8॥

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా ।
వికట రూపధరి లంక జలావా ॥ 9 ॥

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే ।
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ॥ 10 ॥

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే ।
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే ॥ 11 ॥

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ ।
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ॥ 12 ॥

సహస్ర వదన తుమ్హరో యశగావై ।
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై ॥ 13 ॥

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా ।
నారద శారద సహిత అహీశా ॥ 14 ॥

యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే ।
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ॥ 15 ॥

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా ।
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా ॥ 16 ॥

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా ।
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ॥ 17 ॥

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ ।
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ॥ 18 ॥

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ ।
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ ॥ 19 ॥

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే ।
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ॥ 20 ॥

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే ।
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ॥ 21 ॥

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా ।
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ॥ 22 ॥

ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై ।
తీనోం లోక హాంక తే కాంపై ॥ 23 ॥

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై ।
మహవీర జబ నామ సునావై ॥ 24 ॥

నాసై రోగ హరై సబ పీరా ।
జపత నిరంతర హనుమత వీరా ॥ 25 ॥

సంకట సే హనుమాన ఛుడావై ।
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ॥ 26 ॥

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా ।
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ॥ 27 ॥

ఔర మనోరధ జో కోయి లావై ।
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ॥ 28 ॥

చారో యుగ ప్రతాప తుమ్హారా ।
హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ॥ 29 ॥

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే ।
అసుర నికందన రామ దులారే ॥ 30 ॥

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా ।
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా ॥ 31 ॥

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా ।
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ॥ 32 ॥

తుమ్హరే భజన రామకో పావై ।
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ॥ 33 ॥

అంత కాల రఘుపతి పురజాయీ ।
జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ ॥ 34 ॥

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ ।
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ॥ 35 ॥

సంకట క(హ)టై మిటై సబ పీరా ।
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా ॥ 36 ॥

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ ।
కృపా కరహు గురుదేవ కీ నాయీ ॥ 37 ॥

జో శత వార పాఠ కర కోయీ ।
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ॥ 38 ॥

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా ।
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా ॥ 39 ॥

తులసీదాస సదా హరి చేరా ।
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ॥ 40 ॥

దోహా
పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ ।
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ॥
సియావర రామచంద్రకీ జయ । పవనసుత హనుమానకీ జయ । బోలో భాయీ సబ సంతనకీ జయ ।

Latest Trending Gods Chalisa Lyrics

 • Shree Shiv Chalisa (श्री शिव चालीसा) Shiv Chalisa Lyrics in Hindi & English
  WhatsApp Group Join Now Looking for Shiv Chalisa Lyrics in Hindi & English along with Video Song on Youtube? Look no further! The Chalisa is dedicated to Lord Shiva, and reciting it is considered to bring peace, happiness, and blessings to the devotee’s life. The chalisa is written in Hindi and contains forty verses. Let … Read more
 • Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada
  WhatsApp Group Join Now ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವು ಹನುಮಾನ್ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯು ನಲವತ್ತು ಪದ್ಯಗಳ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹನುಮಂತನ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಭಕ್ತರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ … Read more
 • Hanuman Chalisa | Shree Hanuman Chalisa Lyrics | श्री हनुमान चालीसा
  WhatsApp Group Join Now Find out Hanuman Chalisa Lyrics In Hindi & English along with Video song on Youube ,PDF Download and Song Download. Hanuman Chalisa is a devotional hymn dedicated to Lord Hanuman, a central character in the Hindu epic Ramayana. Hanuman Chalisa Video Song with Lyrics The word “chalisa” means “forty,” referring to … Read more
 • Hanuman Chalisa Lyrics in Bengali
  WhatsApp Group Join Now Looking for Hanuman Chalisa Lyrics in Bengali along with Video song on Youtube! Here is the right choice. Hanuman Chalisa Lyrics in Bengali Video Song on Youtube Hanuman Chalisa Lyrics in Bengali হনুমান্ চালীসা দোহাশ্রী গুরু চরণ সরোজ রজ নিজমন মুকুর সুধারি ।বরণৌ রঘুবর বিমলযশ জো দাযক ফলচারি ॥বুদ্ধিহীন তনুজানিকৈ সুমিরৌ … Read more
 • Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati
  WhatsApp Group Join Now Looking for Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati along with Video Song on Youtube! Here is the right choice. Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati Video Song on Youtube Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati હનુમાન્ ચાલીસા દોહાશ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજમન મુકુર સુધારિ ।વરણૌ રઘુવર વિમલયશ જો દાયક ફલચારિ ॥બુદ્ધિહીન તનુજાનિકૈ સુમિરૌ … Read more

Latest Trending Telugu Song Lyrics

 • Dum Masala Song Lyrics | Guntur Karam Song Lyrics in Telugu
  WhatsApp Group Join Now Dum Masala Video Song Dum Masala Song Lyrics is a brand new Telugu song. Lyricist of this song is Ramajogayya Sastry. This song is sung by Snjith Hegde, while music is given by Thaman S. This song is from Guntur Kaaram Telugu Movie. Mahesh Babu, Sreeleela is artist in this song. … Read more
 • Deevinchave Samruddiga Song Lyrics – Telugu Christian Song
  WhatsApp Group Join Now Find the perfect lyrics of Deevinchave Samruddiga Song in Telugu and enjoy along with Music Video song. Deevinchave Samruddiga Song Lyrics in Telugu ప. దీవించావే సమృద్ధిగానీ సాక్షిగా కొనసాగమనిప్రేమించావే నను ప్రాణంగానీ కోసమే నను బ్రతకమని దారులలో.. ఏడారులలో..సెలయేరులై ప్రవహించుమయా..చీకటిలో.. కారు చీకటిలో..అగ్ని స్తంభమై నను నడుపుమయా..||దీవించావే సమృద్ధిగా|| Latest Trending Telugu Song Lyrics
 • Neevu Naa Thodu Unnavayya Lyrics – Telugu Christian Song
  WhatsApp Group Join Now Find the perfect lyrics of Neevu Naa Thodu Unnavayya song in Telugu as well as in English and enjoy by singing alogn with Music Video song. Neevu Naa Thodu Unnavayya Lyrics in Telugu నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యానాకు భయమేల నా యేసయ్యానీవు నాలోనే ఉన్నావయ్యానాకు దిగులేల నా మెస్సయ్యానాకు భయమేల నాకు దిగులేలనాకు చింతేల నాకు భీతి … Read more
 • Raja Nee Sannidhilo Song Lyrics – Telugu Christian Song
  WhatsApp Group Join Now Find the perfect lyrics of Raja Nee Sannidhilo Song in Telugu as well as in English along with Music Video song. Raja Nee Sannidhilo Song Lyrics in Telugu రాజా నీ సన్నిధిలోనేదొరికెనే ఆనందమానందమేజీవా జలముతో పొంగే హృదయమేపాడే స్తుతియు స్తోత్రమే శ్రమల వేళ… నీ ధ్యానమేనా గానం ఆధారం ఆనందమే, ఏ ఏఏ నిలువని సిరుల కన్ననూక్షయమౌ ప్రేమ కన్ననూవిలువౌ … Read more
 • Athi Parishudhuda Song Lyrics – Hosanna New Year Song
  WhatsApp Group Join Now Find the perfect lyrics of Athi Parishudhuda Song in Telugu and English along with music Video Song. Athi Parishudhuda Song Lyrics in Telugu అతిపరిశుద్ధుడా స్తుతినైవేద్యము నీకే అర్పించి కీర్తింతునునీవు నా పక్షమై నను దీవించగా నీవు నా తోడువై నను నడిపించగాజీవింతును నీకోసమే ఆశ్రయమైన నా యేసయ్యా సర్వోన్నతమైన స్థలములయందు నీ మహిమ వివరింపగాఉన్నతమైన నీ సంకల్పము ఎన్నడు ఆశ్చర్యమేముందెన్నడూ చవిచూడని … Read more

Hi! I am Sonali. I am a teacher and I love to write and read. I also like to listen to good songs and review and write down the lyrics. I have three years of experience in writing lyrics. And I am posting this written song on Hinditracks.co.in website so that by reading the lyrics of this song you too can sing and make your heart happy.

Affiliate Disclosure – Some links on this site are Amazon associate links. As an Amazon Associate https://hinditracks.co.in may earn from qualifying purchases.Note – Amazon, Amazon Prime, the Amazon Logo and Amazon Prime logo are trademarks of Amazon.com,Inc or its affiliates.