fbpx

Oru Kathilola Lyrics Malayalam

WhatsApp Group Join Now
Rate this post

Lyrics for Malayalam song Oru Kathilola is written by Beeyaar Prasad. This song is from the malayalam movie Vettam (2004). Dileep, Bhavna Pani are actors in this song. Sing and Enjoy with Oru Kathilola Lyrics in Malayalam, English and Hindi along with Video Song on Youtube.

Oru Kathilola Lyrics Video Song

Oru Kathilola Lyrics Video Song

Oru Kathilola Lyrics Details

Song:Oru Kathilola Njan Kandilla
Movie:Vettam (2004)
Singer(s):M.G. Sreekumar, Sujatha Mohan
Songwriter(s):Beeyaar Prasad
Composer(s):Berney Igantious
Director:Priyadarshan
Actor(s):Dileep, Bhavna Pani
Language:Malayalam language

Oru Kathilola Song Lyrics in Malayalam

ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല, തിരുതാളി വെച്ചതും കണ്ടീല
സുരവാണിതൻ കുസൃതി ഓർത്തീല അഴകേ…
അതു റാണി എന്നതും കണ്ടീല, നീ ആളിയെന്നതും കണ്ടീല
നീരാടി നിൽക്കയെന്നോർത്തീല വെറുതേ..
തിരയിളകിയ നാണമോടെയും, അരയിറുകിയ നേര്യതോടെയും
ഇരുവരു ജലകന്യമാരായിതോ..
തോഴനോട് ഞാൻ ചൊന്നു ഒരു പാഴു നേരം പോക്കെന്ന്
ആരു ലോല എന്നല്ല, അതു തോഴിയാണെന്നോതീലാ..
ഇതിലാരു ലോലയാം മേനിയാൾ തിരുമേനി തൊട്ടയാൾ ചൊല്ലീടും
അതു നീയറിഞ്ഞതോ മേനി ചൊന്നതോ നാരീ ലോലുപൻ
( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല… )

 
കാവ്യ ഭാഷയുള്ളിൽ താരണിഞ്ഞ പോൽ
തോഴി നീ എന്നിലേ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനായ് (2)
മിഴിയാൽ ചൊന്നതെല്ലാം എഴുതീ ഓലതന്നിൽ (2)
നിൻ കരളിലെ നിലാവെൻ കവിതയിൽ വരാൻ
നിൻ സുരഭില സുധാ വെൺ സുകൃതികളായ് (2)
ഇതു നേരു തന്നെയോ ആശയോ വിരുതേറുമെന്നതോ ഹാസമോ
ഇനി ദേവിയോട് നീ വാക്ക് ചൊല്ലുമോ ലീലാ ലാലസൻ..
( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല..)

 
ജാരഭാവമെന്നിൽ തീരെയില്ല പോൽ
ദാസി നീ എങ്കിലും ദേവ സുന്ദരീ.. (2)
ഇരുമെയ് ചേർന്നു രാവിൽ പറയാം ആ രഹസ്യം (2)
നിൻ അരുവയർ തൊടും എൻ ശപഥവുമിതാ
നൽ മൃദുവിനുമൃദു എൻ പ്രിയതമ നീ.. (2)
ഇതു നേരു തന്നെയോ ആശയോ വിരുതേറുമെന്നതോ ഹാസമോ
ഇനി ദേവിയോട് നീ വാക്ക് ചൊല്ലുമോ ലീലാ ലാലസൻ..
( ഒരു കാതിലോല ഞാൻ കണ്ടീല..)

Lyrics for Malayalam Song Oru Kathilola in English

Ethavunara Nilakada Ni Ku
Ethavunara Nilakada Ni Ku
Ethavunara Nilakada Ni Ku
Ethavunara Nilakada Ni Ku
Nisari Sasa Dhanisa Nini Padhani Dhadha,
Mapadha Papa, Mapadha Papa,
Sani Pama Riga Magarisa,

Oru Kathilola Njan Kandilla
Thiru Thali Vechathum Kandilla,
Kalavaniyam Kiliye Orthila,
Akale I Nadu Raniyai Thonila,
Puzha Thozhi Ennnu Pol Thonila,
Ithil Aru Lolayen Orthila Pala Nal,

Thira Ilakiya Maril Neryathal
Arayithiloru Njanal Othukinal,
Nura Chithariya Nopurangalale,
Thozhi Ni Orukunnu Oru Devi Yai En Gramathil,
Njan Ithinte Thirathe Vana Gopa Balan Akunnu,

Kunu Charu Chillayil Pookalum,
Puthu Then Nukarnnu Poombatayum,
Pani Nir Thanupezhum Katin
Inbavum Ragalabhamai,

Oru Kathilola Njan Kandilla
Thiru Thali Vechathum Kandilla,
Kalavaniyam Kiliye Orthila Akale,

Pul Karukakal Nirtha Nambil Thumbi Vannathum,
Pal Thilachu Thoovum Thumba Pookudangalum,
Ilanir Ponthudupil Nirayum Then Thanupum,
Mulayai Padi Yentho Parayan Vembum Inam,

Man Vazhikalil Manam Than Idariya Mazha,
Pon Vayalile Veyil Manjalakalumai,
Than Thanuvode Nila Van Ezhuthiya Kinavin
Arumayil Thodum Kan Niravukalai,

Ithu Njan Arinjathin Adhayamai
Athu Ni Arinjuen Chodhyamo,
Kadha Ni Paranjatho Neru Chonnatho Maya Lilayo,

Oru Kathilola Njan Kandilla
Thiru Thali Vechathum Kandilla,
Kalavaniyam Kiliye Orthila Akale,

Chandrika Naru Chandhu Charthum Mulla Muttavum,
Rama Nama Githam Kelkum Sandhya Dipavum,
Thozhu Kai Kindiyale Kazhukum Kal Thanupum,
Kiliyai Patu Padum Kavi En Vina Vaipum,

Nal Kadhakalil Mayangi Kavithayil Unarnna
Kanavukal Vidarnna Chirakukalal,
Ven Mukilukal Thodum En Idariya Manam
Pon Mayilinum Samam Kan Vidarukayai,
Ithu Ni Paranjathal Inale Chevi Orthirunnu Njan Ennile
Ini Njanarinjathen Manasathilum Mookaradhana

Oru Kathilola Njan Kandilla
Thiru Thali Vechathum Kandilla,
Kalavaniyam Kiliye Orthila Akale.

Thira Ilakiya Maril Neryathal
Arayithiloru Njanal Othukinal,
Nura Chithariya Nopurangalale,

Thozhi Ni Orukunnu Oru Devi Yai En Gramathil,
Njan Ithinte Thirathe Vana Gopa Balan Akunnu,

Kunu Charu Chillayil Pookalum,
Puthu Then Nukarnnu Poombatayum,
Pani Nir Thanupezhum Katin
Inbavum Ragalabhamai,

Oru Kathilola Njan Kandilla
Thiru Thali Vechathum Kandilla,
Kalavaniyam Kiliye Orthila Akale.

Oru Kathilola Lyrics in Hindi

एथावुनर नीलकड़ा नि कु
एथावुनर नीलकड़ा नि कु
एथावुनर नीलकड़ा नि कु
एथावुनर नीलकड़ा नि कु
निसारी सासा धनिसा निनि पधनी ढाढा,
मापाधा पापा, मापाधा पापा,
सनी पामा रीगा मगरिसा,

ओरु काथिलोला नजन कंडिला
थिरु थाली वेचथुम कंडिला,
कलावनियम किलिये ओर्थिला,
अकाले आई नाडु रनियाई थोनिला,
पूझा तोझी एन्नु पोल थोनिला,
इथिल अरु लोलायन ओर्थिला पाला नल,

थिरा इलकिया मरिल नेर्यथल
अरैथिलोरु नजनल ओथुकिनल,
नूरा चिथारिया नोपुरंगलले,
थोझी नी ओरुकुन्नु ओरु देवी याई एन ग्रामाथिल,
नजन इथिन्ते थिराथे वना गोपा बालन अकुन्नु,

कुनु चारु चिल्लयिल पूकलम,
पुथु फिर नुकर्न्नु पूम्बातायम,
पानी नीर थानुपझुम कातिन
इनबावुम रागलाभामाई,

ओरु काथिलोला नजन कंडिल्ला
थिरु थाली वेचथुम कंडिला,
कलावनियम किलिये ओर्थिला अकेले,

पुल करुकाकल निर्था नाम्बिल थुम्बी वन्नाथुम,
पल थिलाचु थुवम थुम्बा पुकुदंगलम,
इलानिर पोन्थुडुपिल निरयूम फिर थानुपुम,
मुलाय पड़ी येंथो परायण वेम्बम इनाम,

मन वाझिकालिल मनम थान इदरिया माझा,
पोन वायलिले वेयिल मंजलकालुमाई,
थान थानुवोड नीला वान एझुथिया किनाविन
अरुमयिल थोडुम कान निरावुकलाई,

इथु नजन अरिंजथिन अधायमै
अथु नी अरिंजुएन चोध्यामो,
कड़ा नी परांजथो नेरु चोन्नथो माया लिलायो,

ओरु काथिलोला नजन कंडिल्ला
थिरु थाली वेचथुम कंडिला,
कलावनियम किलिये ओर्थिला अकेले,

चंद्रिका नरु चंदू चारथुम मुल्ला मुत्तावुम,
राम नाम गीथम केल्कुम संध्या दीपवम,
थोझु काई किंदियाले कझुकुम कल थानुपुम,
किलियाई पातु पदुम कवि एन वीना वैपुम,

नल कधकलील मयांगी कविथयिल उनर्णना
कनवक्कल विदर्णना चिराकुकलल,
वेन मुकीलुकल थोडुम एन इदरिया मनम
पोन मायिलिनुम सामं कान विदरुकायै,
इथु नी परांजथल इनाले चेवी ओरथिरुन्नु नजन एनीले
इनि नजनारिनजथेन मनसतिलुम मूकराधना

ओरु काथिलोला नजन कंडिल्ला
थिरु थाली वेचथुम कंडिला,
कलावनियम किलिये ओर्थिला अकेले।

थिरा इलकिया मरिल नेर्यथल
अरैथिलोरु नजनल ओथुकिनल,
नूरा चिथारिया नोपुरंगलले,

थोझी नी ओरुकुन्नु ओरु देवी याई एन ग्रामाथिल,
नजन इथिन्ते थिराथे वना गोपा बालन अकुन्नु,

कुनु चारु चिल्लयिल पूकलम,
पुथु फिर नुकर्न्नु पूम्बातायम,
पानी नीर थानुपझुम कातिन
इनबावुम रागलाभामाई,

ओरु काथिलोला नजन कंडिल्ला
थिरु थाली वेचथुम कंडिला,
कलावनियम किलिये ओर्थिला अकेले।

Latest Trending Malayalam Song Lyrics

Malayalam Song Lyrics
Malayalam Song Lyrics
 • Kalapakkaara Lyrics | King of Kotha Malayalam Song 2023
  WhatsApp Group Join Now Hello friends, do you like to sing a very beautiful song lyrics in malayalam? Kalapakkaara song is a very beautiful song which I like very much. And are you looking for lyrics for it? Then you have come to the right place. Lyrics of Kalapakkaara is written by Jis Joy. This … Read more
 • Sundariye Vaa Lyrics – Malayalam Lyrics Songs
  WhatsApp Group Join Now Enjoy by Listening and Singing with Sundariye Vaa Lyrics in Malayalam, English and Hindi along with Video Song on Youtube. Sundariye Vaa Song Lyrics in Malayalam സുന്ദരിയേ വാ വെണ്ണിലവേ വാഎൻ ജീവതാളം നീ പ്രണയിനീ ഓ..ഓ..ഓ..നീലരാവിലെൻ സ്നേഹവീഥിയിൽമമതോഴിയായി വാ പ്രിയമയീ ഓ..ഓ..ഓ..അന്നൊരിക്കലെന്നോ കണ്ട നാളിലെന്റെഹൃദയമന്ത്രം കാത്തുവെച്ചൂ ഞാൻ ഓ..ഓ..ഓ.(സുന്ദരിയേ…) അന്നെന്റെ കരളിൽ ഒരു കൂടൊരുക്കീല്ലേനിന്‍ നീലമിഴിക്കോണുകളിൽ കവിത കണ്ടില്ലേഇന്നും നിന്നോർമ്മയിലെൻ … Read more
 • Neela Nilave Lyrics | RDX Malayalam Movie Songs Lyrics
  WhatsApp Group Join Now Neela Nilave Lyrics is written by Manu Manjith. This Malayalam song is from the RDX Malayalam Movie / album and produced by Sophia Paul. Find the perfect lyrics of Neela Nilave song in English and Malayalam enjoy by singing along with Music Video Song. Neela Nilave Lyrics Music Video Song Neela … Read more
 • Premakkathu Pattu Lyrics – Kadina Kadoramee Andakadaham – Malayalam Song Lyrics
  WhatsApp Group Join Now Premakkathu Pattu Lyrics is penned by Mu.Ri. This malayalama song is from the Kadina Kadoramee Andakadaham movie. Singer of this song is F.Jahaan. Govind Vasantha has given music to this song. Basil Joseph, Indrans, Jaffer Idukki are featureing in this song. Premakkathu Pattu Lyrics Video Song Premakkathu Pattu Lyrics Details Premakkathu … Read more
 • Mazhaneer Thullikal Lyrics | Malayalam Movie Beautiful
  WhatsApp Group Join Now Malayalam song – Mazhaneer Thullikal Lyrics is written by Anoop Menon. Unni Menon is singer of this song. This song is from the Malayalam Movie Beautiful. Ratheesh Vegha is music composer of this song. Learn this Malayalam song lyrics in Malayalam and English also and enjoy by singing along with music … Read more

Hi! I am Sonali. I am a teacher and I love to write and read. I also like to listen to good songs and review and write down the lyrics. I have three years of experience in writing lyrics. And I am posting this written song on Hinditracks.co.in website so that by reading the lyrics of this song you too can sing and make your heart happy.

Affiliate Disclosure – Some links on this site are Amazon associate links. As an Amazon Associate https://hinditracks.co.in may earn from qualifying purchases.Note – Amazon, Amazon Prime, the Amazon Logo and Amazon Prime logo are trademarks of Amazon.com,Inc or its affiliates.